Misha Skliar


 • Email: Mikhail.Skliar@utah.edu
 • Office: 5509 SMBB

Terry Ring


 • Email: ring@chemeng.utah.edu
 • Office: 2290 MEB

Marc Porter


 • Email: marc.porter@utah.edu
 • Office: 5511 SMBB

Swomitra Mohanty


 • Email: s.k.mohanty@utah.edu
 • Office: 3224 MEB

John McLennan


 • Email: jmclennan@egi.utah.edu
 • Office: 2292 MEB

Jules Magda


 • Email: magda@chemeng.utah.edu
 • Office: 3228 MEB

Eric EddingsMilind Deo


 • Email: Milind.Deo@utah.edu
 • Office: 2294 MEB

Kevin Whitty


 • Email: kevin.whitty@utah.edu
 • Office: 1666 WEB